قوناغا دووێ


ژ

ناڤێت بابەتان

دابەشکرنا دەمژمیرا

ژمارا یەکا

جوریت بابەتی

تێبینی

ث

پ

س

١

رووپێڤان ٢

٢

٦

٨

١٦

بنەرەت

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٢

سێستەمی زانیاری جیوگرافی

--

٣

٣

٦

تایبەت

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٣

تەکنیک توپوگرافی

١

٢

٣

٦

تایبەت

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٤

رووپێوى ئەندازیاری

٣

--

٣

٦

تایبەت

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٥

رووپێوى كادسترائي

٣

--

٣

٦

تایبەت

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٦

سێستەمی  GPS

١

٢

٣

٦

تایبەت

خواندن ب زمانێ کوردی ية

٧

کومبیوتەر ٢

--

٢

٢

٤

هاریکار

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٨

پروجێکت

--

٢

٢

٤

هاریکار

گەنکگە شەکرن  ب زمانێ انكليزية

 

سەرجەم دەمژمیرا

١٠

١٧

٢٧

٥٢

 

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali