قوناغا ئێکی


ژ

ناڤێت بابەتان

دابەشکرنا دەمژمیرا

ژمارا یەکا

جوریت بابەتی

تێبینی

ث

پ

س

١

رووپێڤان ١

٣

٦

٩

١٨

بنەرەت

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٢

رووپیوێ ئاسمانی وفوتوگرافی

٢

٢

٤

٨

تایبەت

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٣

ماتماتیک

٣

--

٣

٦

هاریکار

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٤

نەخشەکشان ئەندازیاری

--

٣

٣

٦

هاریکار

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٥

کومپیوتەر  ١

--

٢

٢

٤

هاریکار

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٦

زمانی الانكليزيه

٢

--

٢

٤

کشتی

خواندن ب زمانێ انكليزی ية

٧

كوردولوجي

٢

--

٢

٤

کشتی

خواندن ب زمانێ کوردی ية

 

سەرجەم

١٢

١٣

٢٥

٥٠

 

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali