ئە نجامدانا خولە کا فێرکرنێ (Training Course) بو ماموستا و قوتابیێن پشکا ئە ندازیاری رێگاوبان


خولە کا فێرکرنێ (Training Course) هاتە ئە نجامدان بو ماموستا و قوتابیێن پشکا ئە ندازیاری رێگاوبان ل کولیژا تە کنیکی ئە ندازیاری - دهوک ل دور بابە تێ (How to Write a Scientific Paper) ژلایێ (ماموستا مند کمال عسکر) بو ماوێ هه شت روژان دێ یا بە ردە وام بیت ل هه می روژئن سێ شە مبی و ژمارا پشکدارێن ڤێ خولێ (20) ماموستا و قوتابی نە .

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali