رێزبەندیا قوتابیان بو سالا خواندنێ 2020-2021هاتنە راگەهاندن


2022-02-06 01:20:50

 پەیمانگەها تەکنیکی کارگێری دهۆک رێزبەندیا قوتابیان بو سالا خواندنا 2020-2021 راگەهاندن.

رێزبەندیا قوتابیان بو سالا خواندنا 2021-2020

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali