پشکا نەخۆشەڤانی سەرەدانا باغچێ وەرین یێ زارۆکان کر


2019-11-26 10:36:20

پشکا نەخۆشەڤانی سەرەدانا باغچێ وەرین یێ زارۆکان کر

ب مەرەما ب جهـ گەیاندنا وانا پڕاکتیکى پشکا نەخۆشەڤاتن سەرەدانا باغچێ زارۆکان ل ئاکرێ کر

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali