ئاگەهداری و تڕساندن


2019-09-22 01:06:32

ئاگەهداری و تڕساندن

بۆ خانما ناهیدە جمیل عباس بناڤ و نیشان مشاور قانونى اقدم ژبەر نەئامادەبوونا تە هەر ژژ ١-٩-٢٠١٩ ێ و تا نۆکە پەیوەندى ب کاری نە کریە ئەم تە هایدار دکەین کۆ دەست بکارێ خۆ بکەی د ماوێ حەفت ڕۆژا ئەگەر دناڤا وەلاتی دابى و بۆ بۆ ماوێ ٣٠ ڕۆژا ئەگەر ژدەرڤەی وەلاتی بى یان ژى بەندێن رگە دوو مادەى ٣٧ ى یاسا خزمەتا شارستانى ژمارە ٢٤ یاسا ١٩٦٠ باراستکرى لسەر تە بجهینین

هۆبا کارگیرى و خۆیەتى

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali