ئاگادارى..!


2018-09-12 09:07:20
ئاگه هداريا قوتابيين كوليژا ته كنيكى- ئاكرئ قوتاغا دوويئ و سئ يئ و چارئ و په يمانگه ها ته كنيكى-ئاكرئ قوناغادوويئ (سپيده و ئيڤاران)دكه ين كو لروژا شه مبى2018/9/15 دئ ده ست ب ده واما فه رمى هيته كرن و هه ر قوتابيه كئ پيگيريئ نه كه ت دئ سه ره ده ريا نه حازربوونئ(غياب) دگه ل هيته كرن.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali