ئافاهیەك بدوماهیك هات وئێك هاتە دەستپێكرن


2018-10-18 05:27:36

ب بریارا سەروكێ زانكویا پولیتەكنیكی یا دهوك پ.د.عدنان محسن عبدالعزیز وجافدێریا راگرێن كولیژ وپەیمانگەها تەكنیكی كارگێری دەست ب پروژێ دروستكرنا ئافاهیەكێ نوی بو كولیژ وپەیمانگەها تەكنیكی كارگێری /دهوك هاتەكرن.

ئەف پروژە هاتە دەستپێكرن پشتی ئافاهیەكی نوی هاتیە ب دوماهیك ئینان بو كولیژ وپەیمانگەهێ وبریارە بو سالا نوی یاخواندنێ 2018/2019 دەوام تێدا بهێتە دەستپێكرن.

ئەف ئافاهیە پێك دهێت ژچەند هولێن خواندنێ وتاقیگەهێن كومپیوتەری ژوورێن كارگێری. بو سالا نوی یاخواندنێ 2018/2019 كولیژ ب چوار پشكێن زانستی وپەیمانگەهـ ب پێنچ پشكێن زانستی دەستپێكریە.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali