دوماهیا سالی خولا دووێ


2018-09-01 09:32:13
لروژا شەمبی ریگەفتی 1\9\2018 دوماهیا سالی خولا دووێ ل سالا خواندنی 2017-2018 کولیژا تەکنیکی تەندروستی وپەیمانکەها تەکنیکی شێخان دەست بیکر ێت تیوری وپراکتیکی

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali